Info

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van W3 Solutions wordt gesloten.
 2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.
 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van W3 Solutions.
 
Artikel 2 – Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen W3 Solutions, hierna te noemen: “W3 Solutions” en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met W3 Solutions, voor de uitvoering waarvan door W3 Solutions derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van W3 Solutions en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. W3 Solutions en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien W3 Solutions niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat W3 Solutions in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 
Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door W3 Solutions gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door W3 Solutions verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met W3 Solutions verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van W3 Solutions en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en W3 Solutions opgenomen wordt.
 
Artikel 4 – Offertes, Aanbiedingen en Acceptatie
 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege W3 Solutions gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door W3 Solutions schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
 2. Offertes en prijsopgave door W3 Solutions blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door W3 Solutions. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en W3 Solutions zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. De Opdrachtgever erkent onderling e-mail of postverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
 
Artikel 5 – Aanvang van de overeenkomst
 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat W3 Solutions het door Opdrachtgever ondertekende offerte / contract formulier ontvangen heeft.
 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
 
Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
 1. W3 Solutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft W3 Solutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan W3 Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan W3 Solutions zijn verstrekt, heeft W3 Solutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. W3 Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, waar W3 Solutions is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor W3 Solutions kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan W3 Solutions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door W3 Solutions of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart W3 Solutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 
Artikel 7 – Duur en Beëindiging
 1. Ten aanzien van de duur en de looptijd van de overeenkomst gelden de contractueel overeengekomen termijnen.
 2. Indien de contractueel overeengekomen termijnen (de “minimale looptijd”) zijn verlopen, worden deze stilzwijgend verlengd met de periode waarvoor ze zijn aangegaan. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. W3 Solutions heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met W3 Solutions overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. W3 Solutions heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 
Artikel 8 – Levering en Leveringstijd
 1. Ten aanzien van de levering en de leveringstijd gelden de contractueel overeengekomen termijnen.
 2. De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de Opdrachtgever aangeleverd bij W3 Solutions.
 3. W3 Solutions gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de Opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 4. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt W3 Solutions eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan W3 Solutions. Wanneer de Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat W3 Solutions ervan uit dat de Opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de Opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat W3 Solutions over tot het voltooien van de volledige website.
 5. Mocht W3 Solutions onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan W3 Solutions alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij W3 Solutions een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 6. Door W3 Solutions gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze aan de Opdrachtgever opgeleverd.
 
Artikel 9 – Overmacht
 1. W3 Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer W3 Solutions als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal W3 Solutions alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de Opdrachtgever en W3 Solutions geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door W3 Solutions tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 3. W3 Solutions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop W3 Solutions geen invloed kan uitoefenen.
 
Artikel 10 – Prijzen
 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. W3 Solutions heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 
Artikel 11 – Betalingsvoorwaarden
 1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en W3 Solutions.
 2. Indien de overeenkomst betrekking heeft op een éénmalige prestatie dient de Opdrachtgever 25% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, tenzij anders afgesproken. Aanbetaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op bankrekening NL75INGB0006440246 o.v.v. “Aanbetaling” en het offertenummer / factuurnummer.
 3. W3 Solutions houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. Na voltooiing van de overeenkomst wordt het restant bedrag gefactureerd. W3 Solutions stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
 4. W3 Solutions houdt zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 5. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
 6. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door W3 Solutions een herinnering tot betaling verstuurd.
 7. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door W3 Solutions een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 25,-, worden in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.
 8. Wanneer de Opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de Opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 9. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de Opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering W3 Solutions hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 10. Indien W3 Solutions abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal W3 Solutions het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de Opdrachtgever terugstorten op de rekening van de Opdrachtgever.
 
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
 1. Het door W3 Solutions in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van W3 Solutions totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met W3 Solutions gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door W3 Solutions geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van W3 Solutions veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om W3 Solutions daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens W3 Solutions bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval W3 Solutions zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan W3 Solutions en door W3 Solutions aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van W3 Solutions zich bevinden en deze terug te nemen.
 
Artikel 13 – Onderhoudscontracten
 1. Deze voorwaarden gelden voor een onderhoudscontract voor een bestaande website.
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies wat door W3 Solutions vervaardigd is en niet door derden.
 3. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door W3 Solutions aan de Opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd. De Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 1 maand voor het einde van de contractdatum.
 
Artikel 14 – Intellectuele eigendom
 1. W3 Solutions behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Al het door W3 Solutions vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van W3 Solutions niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 3. Het eigendom van door W3 Solutions verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij W3 Solutions, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval W3 Solutions hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is W3 Solutions gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 4. W3 Solutions behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
 1. Voor zover W3 Solutions bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop W3 Solutions weinig of geen invloed kan uitoefenen kan W3 Solutions op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met W3 Solutions het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met W3 Solutions.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is W3 Solutions slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van W3 Solutions voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart W3 Solutions voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten van W3 Solutions.
 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. W3 Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. W3 Solutions is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. W3 Solutions is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de Opdrachtgever is aangebracht.
 6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. W3 Solutions wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan W3 Solutions aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de Opdrachtgever.
 7. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die W3 Solutions mocht lijden ten gevolge van een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 8. Wijzigingen in de gegevens van de Opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan W3 Solutions. Als de Opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die W3 Solutions daardoor lijdt.
 
Artikel 16 – Overdracht van rechten en verplichtingen
 1. W3 Solutions noch de Opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 2. In afwijking van het eerste lid kan Opdrachtnemer in geval van overschrijden van de betalingstermijn haar vordering op opdrachtgever overdragen aan een derde partij.
 
Artikel 17 – Reclamatie
 1. De Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan W3 Solutions, waarna W3 Solutions deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan W3 Solutions binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 2. Reclamatie schort de verplichtingen van de Opdrachtgever niet op.
 
Artikel 18 – Buitengebruikstelling
 1. W3 Solutions heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens W3 Solutions niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. W3 Solutions zal de Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van W3 Solutions kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de Opdrachtgever binnen een door W3 Solutions gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.
 
Artikel 19 – Wijziging van de voorwaarden
 1. W3 Solutions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 
Artikel 20 – Geschillenregeling en toepasselijk recht
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij W3 Solutions partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van W3 Solutions is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft W3 Solutions het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen W3 Solutions en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.